Yamauchi2022

山内太郎 (2022) 「健やかな老い」を実現させるために:生理人類学への期待. 日本生理人類学会誌, 27 (3): 57.